shoreline of sakrisøya, lofoten island, norway

shoreline of sakrisøya, lofoten island, norway

Photography by: antony spencer

DMCA takedown