Aurora Borealis Over Lake Ladoga, Russia

Aurora Borealis Over Lake Ladoga, Russia

Photography by: EGRA

DMCA takedown